Thư viện của chúng tôi

Phân tích, Quan điểm và Ý kiến

Quỹ RLS khu vực Đông Nam Á định kỳ xuất bản các báo cáo phân tích chính trị và tài liệu nghiên cứu về những chủ đề thu hút quan tâm ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi hỗ trợ các đối tác mở rộng phạm vi trao đổi ý kiến và quan điểm về những vấn đề xã hội nóng bỏng cũng như các thách thức đối với hệ sinh thái. Các ấn bản phẩm được phân loại theo  chủ đề và quốc gia và có thể truy cập theo đường liên kết dưới đây.

Reference Library in Hanoi

LIBRARY IN HANOI

Books that open up your horizons

Open Monday to Friday, 9.00 - 15.00
at 76 To Ngoc Van, House 8C, Tay Ho, Hanoi

Publications available online

ELECTRONIC PUBLICATIONS

Good reads at any time

Available online 24/7 without any registration,
downloadable in PDF format

 Social-ecological transformation, Vietnam

Sử dụng hợp lý nguồn nước

Chủ đề “Sử dụng hợp lý nguồn nước” được xây dựng với mục đích hỗ trợ tập huấn viên, và những nhà hoạt động thanh niên truyền cảm hứng tới người học của mình một cách đa dạng, thú vị và khoa học nhất, từ đó giúp họ có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lý nguồn nước ở các lĩnh vực và cấp độ khác nhau.

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Tiêu dùng thực phẩm bền vững

Là một trong 3 bộ công cụ giáo dục lối sống sinh thái dành cho giáo viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên với các chủ đề Du lịch, Thực phẩm và Nước.

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Không gian sinh thái

Tài liệu này được viết ra với mục đích dẫn dắt hoạt động thanh niên tiếp cận với chủ đề không gian sinh thái, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sinh thái xã hội.

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Biến đổi khí hậu và lối sống sinh thái – Hành trình từ lối sống sinh thái đến công lý khí hậu

Giới thiệu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và lối sống trong đó tập trung vào công lý khí hậu và năng lượng thông qua lăng kính khoa học, kinh tế, xã hội, đạo đức, văn hóa

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam từ cách tiếp cận chuyển đổi Sinh thái - Xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách

Cuốn sách tập hợp các bài viết được trình bày tại tọa đàm quốc tế về “Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh thái xã hội: Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách”

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Chuyển đổi sinh thái - xã hội

Tài liệu hỗ trợ lồng ghép các nội dung về sinh thái - xã hội vào chương trình giáo dục cho thanh niên.

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Kinh tế tuần hoàn

Tài liệu hỗ trợ lồng ghép các nội dung về sinh thái - xã hội vào chương trình giáo dục cho thanh niên.

Read more …

 Social-ecological transformation, Vietnam

Thực hành Sinh thái - Xã hội ở Việt Nam

Mối tương giao giữa con người và môi trường trong thời đại biến động.

Read more …